code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

โปรแกรมสร้าง Mind Map

7 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งรูป
     จริงๆ แล้ว Mind Map  ไม่ใช่ของใหม่สำหรับผู้เขียน  ผู็เขียนใช้วิธีนี้ประกอบการเรียนการสอนมานานแล้ว  แต่สมัยนั้นยังไม่มีโปรแกรมแบบนี้ ใช้ดินสอเขียนๆ วาดๆ แผนผังเอา  ใช้ในด้านความจำ ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากเลย..
     mind map
     แต่ทุกวันนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรมหรือ Software ต่างๆ มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้น และมากขึ้นทุกวัน จนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ Software ต่างๆ ถูกนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Mind Mapping Software ที่ผู้เขียนนำมาแนะนำก็เหมือนกัน เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในการจัดการเรียนการสอน คือสร้าง Mind Map  หรือแผนผังความคิด เพื่อง่ายต่อการเรียน ง่ายต่อการจดจำ  ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่
Mapping
     th.wikipedia.org  ได้ให้ความหมายของ Mind map ไว้อย่างน่าสนใจไว้ว่า

     ผังมโนภาพ หรือ แผนที่ความคิด หรือ ไมด์แม็ป (อังกฤษ: mind map) คือไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีคำกำกับไว้ว่าวงกลมแทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ในบางครั้งมีการใช้การเน้นและแจกแจงเนื้อความด้วยสีและการวาดรูปประกอบ

ในสถานศึกษาหลายแห่ง ได้มีการกล่าวถึงการใช้ผังมโนภาพเกินความจำเป็น เนื่องจากคำโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและสมองซีกขวา ที่มีการพิสูจน์ในลักษณะของรูปแบบวิทยา

      ผังมโนภาพถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ อีกทั้งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ที่บางช่วงมนุษย์จะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอัตโนมัติขณะที่กำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การทำให้สมองได้คิด ได้ทำงานตามธรรมชาตินั้น มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านออกไปเรื่อยๆ

ผังมโนภาพถูกใช้เป็นแนวคิดไร้รูปแบบตายตัวมาหลายศตวรรษแล้วเพื่อใช้ในการเรียนรู้, การระดมสมอง, การจดจำข้อมูล, การจินตนาการและการแก้ปัญหาโดยนักศึกษา, วิศวกร, นักจิตวิทยา รวมถึงบุคคลทั่วไป ตัวอย่างของผู้คิดผังมโนภาพที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในโลกคือนักคิดในคริสต์ศตวรรษที่ 3 นามว่าพอไพรี ผู้ที่จำแนกนิยามที่ถูกคิดโดยอริสโตเติลไว้โดยการมโนภาพ ในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิวัติรูปแบบของผังมโนภาพโดยการบูรณาการคือ ดร.อัลลัน คอลลินส์ และนักวิจัยในช่วงทศวรรษ 60 (พ.ศ. 2500) เอ็ม.โรส ควิลแลนด์ โดยเผยแพร่วิธีการคิดแบบใหม่นี้โดยการลงบทความ และทำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และการมโนภาพ ทำให้ ดร.อัลลัน คอลลินส์ ถือว่าเป็นบิดาแห่งผังมโนภาพสมัยใหม่ก็ว่าได้

โทนี บูซาน ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในเรื่องแผนที่ความคิด มาช่วยในการจดจำระยะยาวที่เรียกว่าวิธีเนโมนิก ซึ่งได้แก่การนำความรู้ใหม่ไปผูกโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองซีกขวาโดยการจินตนาการ ด้วยหลักการใช้คำหลักเป็นตัวกำหนดแล้วขยายกิ่งก้านสาขาออกไป วิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเรื่องการทำประชาคม การบันทึกคำบรรยาย เป็นต้น

      เรามาเริ่มทำ Mind Map ด้วยโปรแกรม Mind Mapping Software กันเถอะครับ เข้าดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์ผู้ผลิตครับ
เว็บไซต์โปรแกรมแต่งรูป https://www.edrawsoft.com/MindMap.php
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook