• :: Programs free download » โปรแกรมแต่งรูป » Mind Mapping โปรแกรมสร้าง Mind Map
  Mind Mapping โปรแกรมสร้าง Mind Map       จริงๆ แล้ว Mind Map  ไม่ใช่ของใหม่สำหรับผู้เขียน  ผู็เขียนใช้วิธีนี้ประกอบการเรียนการสอนมานานแล้ว  แต่สมัยนั้นยังไม่มีโปรแกรมแบบนี้ ใช้ดินสอเขียนๆ วาดๆ แผนผังเอา  ใช้ในด้านความจำ ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากเลย..
       mind map
   
       แต่ทุกวันนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์แล้ว โปรแกรมหรือ Software ต่างๆ มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้น และมากขึ้นทุกวัน จนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ Software ต่างๆ ถูกนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Mind Mapping Software ที่ผู้เขียนนำมาแนะนำก็เหมือนกัน เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาในการจัดการเรียนการสอน คือสร้าง Mind Map  หรือแผนผังความคิด เพื่อง่ายต่อการเรียน ง่ายต่อการจดจำ  ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ 
   
  Mapping
       th.wikipedia.org  ได้ให้ความหมายของ Mind map ไว้อย่างน่าสนใจไว้ว่า
   
       ผังมโนภาพ หรือ แผนที่ความคิด หรือ ไมด์แม็ป (อังกฤษ: mind map) คือไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทนลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีคำกำกับไว้ว่าวงกลมแทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศรแทนความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ในบางครั้งมีการใช้การเน้นและแจกแจงเนื้อความด้วยสีและการวาดรูปประกอบ
   
       ในสถานศึกษาหลายแห่ง ได้มีการกล่าวถึงการใช้ผังมโนภาพเกินความจำเป็น เนื่องจากคำโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและสมองซีกขวา ที่มีการพิสูจน์ในลักษณะของรูปแบบวิทยา
        ผังมโนภาพถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ อีกทั้งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ที่บางช่วงมนุษย์จะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอัตโนมัติขณะที่กำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การทำให้สมองได้คิด ได้ทำงานตามธรรมชาตินั้น มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านออกไปเรื่อยๆ
   
       ผังมโนภาพถูกใช้เป็นแนวคิดไร้รูปแบบตายตัวมาหลายศตวรรษแล้วเพื่อใช้ในการเรียนรู้, การระดมสมอง, การจดจำข้อมูล, การจินตนาการและการแก้ปัญหาโดยนักศึกษา, วิศวกร, นักจิตวิทยา รวมถึงบุคคลทั่วไป ตัวอย่างของผู้คิดผังมโนภาพที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในโลกคือนักคิดในคริสต์ศตวรรษที่ 3 นามว่าพอไพรี ผู้ที่จำแนกนิยามที่ถูกคิดโดยอริสโตเติลไว้โดยการมโนภาพ ในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิวัติรูปแบบของผังมโนภาพโดยการบูรณาการคือ ดร.อัลลัน คอลลินส์ และนักวิจัยในช่วงทศวรรษ 60 (พ.ศ. 2500) เอ็ม.โรส ควิลแลนด์ โดยเผยแพร่วิธีการคิดแบบใหม่นี้โดยการลงบทความ และทำการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และการมโนภาพ ทำให้ ดร.อัลลัน คอลลินส์ ถือว่าเป็นบิดาแห่งผังมโนภาพสมัยใหม่ก็ว่าได้
   
       โทนี บูซาน ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในเรื่องแผนที่ความคิด มาช่วยในการจดจำระยะยาวที่เรียกว่าวิธีเนโมนิก ซึ่งได้แก่การนำความรู้ใหม่ไปผูกโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองซีกขวาโดยการจินตนาการ ด้วยหลักการใช้คำหลักเป็นตัวกำหนดแล้วขยายกิ่งก้านสาขาออกไป วิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเรื่องการทำประชาคม การบันทึกคำบรรยาย เป็นต้น
        เรามาเริ่มทำ Mind Map ด้วยโปรแกรม Mind Mapping Software กันเถอะครับ เข้าดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์ผู้ผลิตครับ